HUYỆT CHÂM CỨU » Bát mạch kỳ kinh

 
MẠCH NHÂM ( 29-09-2018 )
HUYỆT MẠCH NHÂM : Hội âm, Khúc cốt, Trung cực, Quan nguyên, Khí hải, Âm giao, Thạch môn, Thần khuyết,Thuỷ phân, Hạ quản, Kiến lý,Trung quản, Thượng quản, Cự khuyết, Cưu vỹ, Trung đình,, Chiên trung, Ngọc đường, Tử cung , Hoa cái, Toàn cơ, Thiên đột, Liêm tuyền,Thừa tương

 


Để lại tin nhắn để được tư vấn