THƠ HAY

QUÁI LỪA VỜ - TUQUÁI LỪA  VỜ - TU 

Chắc bởi vờ tu ( vertu ) lão lộn chùa
Nơi nhiều kẻ bán lại người mua
Hù ma gã nọ dâng tiền chúa
Nhát quỷ nhà kia dán thẻ bùa
Áo gụ đâu choàng tâm rữa úa
Chuông vàng vẫn nặng tiếng hơn thua
Thiền môn cõi Phật từ bao thuở
Há đặt nhầm tay lũ QUÁI LỪA  !

Lang Van 

( Nguyên bản là : nửa mùa ) 

GIẢ DANG THẦY TU

Cái lũ quốc doanh lộng cửa chùa
Thiền đường đâu phải chợ phiên mua
Lừa người mê tín tung chiêu quỉ

Gạt kẻ dị đoan ém lá bùa
Khoát áo nâu sòng tay mó bưởi
Há mồm đỏ hỏm lưỡi moi cua
Đạo tràng phật pháp bôi đen thẫm
Giả dạng thầy tu lộng cửa chùa


THÍCH THU TIỀN

Khẩu phật tâm xà dạ bất lương 
Mưu ma chước quỷ dọa dân thường
Bày vong báo oán thu tiền chuộc
Đội lốt tu hành giả xót thương
Móc túi dân nghèo khi bệnh họa
Bòn moi đệ tử lúc tai ương
Tiền trăm bạc tỉ thu chia chác
Lý giải thầy thu để cúng dường

Minh Phú 29/3/2019

SƯ LẬU

Muốn kiếm ăn nhanh cạo trọc đầu
Sưu tầm kinh kệ học vài câu
Tìm quan tham nhũng dăm ba cậu
Kiểm kẻ buôn gian mấy đứa giầu
Tụ hội đàn em chơi bạc xấu
Gù theo lũ bạn cướp dân bầu
Xây chùa gột rửa tiền thu lậu
Hỡi thế gian này đạo pháp đâu !

Minh Phú 15/5/2019 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn