THƠ HAY

SỢ SẼ TEO NÒI - TỦI ĐẮNG BỜ MÔI


THỨC TỈNH QUAY VỀ -  Tuôn dòng lệ tủi đắng bờ môi / Há lẽ bày mưu chuyện đã rồi? / Mộ tổ voi giày đành nỡ ngó! / Giang sơn khựa hãm cớ sao ngồi? / Ngàn năm Việt sử nào dung giặc, / Mấy thuở dân ta để tiệt nòi?/ Tỉnh ngộ quay về cùng bá tánh! /Ngai vàng quý vị mãi yên ngôi…

THỨC TỈNH QUAY VỀ
Họa:
Tuôn dòng lệ tủi đắng bờ môi
Há lẽ bày mưu chuyện đã rồi?
Mộ tổ voi giày đành nỡ ngó!
Giang sơn khựa hãm cớ sao ngồi?
Ngàn năm Việt sử nào dung giặc,
Mấy thuở dân ta để tiệt nòi?
Tỉnh ngộ quay về cùng bá tánh!
Ngai vàng quý vị mãi yên ngôi…

Hàn Nguyên Trinh.
………………………………

CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ
Xướng:
Lưỡi dẻo tâm tà múa điệu môi
Bầy mưu "cõng rắn" chuyện như rồi
Nhân tình dạ nẫu không hề ngủ
Đất mẹ hồn thiêng chẳng lẽ ngồi
Bổ xác quân thù cho tiệt dõi
Dìm thân lũ giặc để teo nòi
Quan nghè phản quốc thiên thời diệt
Đợi lúc xô bờ sẽ đổi ngôi…

Phan Ý Nhân 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn