THƠ HAY

THƯỢNG TƯỚNG THÁI SƯ TRẦN QUANG KHẢICHIÊU MINH ĐẠI VƯƠNG -
(1241 - 1294)

Văn thao võ lược giữ cơ đồ
Giữa cảnh dân mình gặp bước cô
Ba cánh giặc Nguyên giày đất Việt
Một đoàn tướng ngụy khiếp mưu hồ*
Điều binh giữ trận nhìn muôn ngả
Thảo ý bày thơ lộng mấy bồ
"Nhất đại công danh thiên hạ hữu
Lưỡng triều trung hiếu thế gian vô"**
VTT

*Hồ: con cáo. Giặc Nguyên tràn vào đất Việt lần 2 (1285) theo ba cánh: Thoát Hoan hướng tây bắc (chủ lực), Ô Mã Nhi hướng đông bắc (theo đường sông) và Toa Đô hướng nam (từ đất Chiêm Thành). Thế giặc mạnh, rất nhiều vương, tướng đã run sợ và hàng giặc, tiêu biểu có Trần Ích Tắc, Trần Kiện.

**Hai câu vua Trần Thánh Tông đề tặng Trần Quang Khải, tạm dịch:
Công danh to lớn thiên hạ có người
Trung hiếu hai triều chỉ một ông thôi. - VTT

Trần Quang Khải sinh vào tháng 10 âm lịch, năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 10 (1241). Ông là con thứ ba của vua Trần Thái Tông, mẹ là Thuận Thiên hoàng hậu Lý thị (con gái trưởng Lý Huệ Tông). Ông là em cùng mẹ với thái tử Trần Hoảng, tức vua Trần Thánh Tông. Tham gia triều chính khi 20 tuổi.
Trong sự nghiệp quân sự của Thượng tướng Trần Quang Khải, thì trận ông chỉ huy đánh tan quân Nguyên ở Chương Dương Độ và Thăng Long, khôi phục kinh thành vào cuối tháng 5-1285 "là chiến công to nhất lúc bấy giờ", như sử sách từng ca ngợi.
Ông nổi tiếng về tài ngoại giao khéo léo và rất giỏi văn chương.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
 


 
CÁC BÀI KHÁC
Để lại tin nhắn để được tư vấn